top of page

Eettiset ohjeet 

House of Helsinki Ry:n eettiset ohjeet.

House of Helsinki ry:n työntekijät, vapaaehtoiset ja sidosryhmät toimivat vastuullisesti, kestävästi ja pitkäjänteisesti. Meidän kaikkien on toimittava eettisesti ja kunnioittavasti. Tämä on ohje, johon jokaisen House Of Helsinki -toimintaan osallistuvan tulee tutustua.

Vapaaehtoiset toimivat House of Helsinki ry:n periaatteiden mukaisesti.

Järjestön toimintaa ohjaavat periaatteet ovat:

House of Helsinki Ry, hallitus

1 Tasa-arvo ja kunnioitus.

Tasa-arvon kunnioittaminen ja tasa-arvoinen arvostus. Kohtelen kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti ja arvokkaasti riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansallisuudesta, kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydestä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muista henkilökohtaisista syistä.
 

 • Työskentelen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain puitteissa.

 • Edistän toiminnallani tasa-arvoa ja ihmisyyttä.

 • En rohkaise väkivaltaan, vihapuheeseen tai syrjintään.

 • Kuuntelen tukea tarvitsevien tarpeita ja olen läsnä.

2 Avoimuus ja vastuullisuus

Toimin avoimesti ja jaan käytettävissäni olevan tiedon muiden kanssa. Toimin vastuullisesti enkä käytä väärin rooliani vapaaehtoisena järjestössä. Hoidan järjestön omaisuutta ja käytän niitä vain sovittuun tarkoitukseen.
 

 • En osallistu minkään sellaisen asian käsittelyyn tai ratkaisemiseen, jossa yksityinen etuni saattaa olla ristiriidassa organisaation etujen kanssa.

 • Jaan tietoni ja asiantuntemukseni muiden kanssa.

 • Huolehdin osallistujien turvallisuudesta.

 • Pidän sovituista asioista ja varmistan, että mahdolliset ongelmat tai virheet korjataan nopeasti ja läpinäkyvästi.

 • Kunnioitan apua tai tukea saavien ja muiden toimintaan osallistuvien henkilöiden yksityisyyttä; Käsittelen toiminnassa kerättyä tietoa huolella ja ihmisiä kunnioittaen.

 • Tunnistan erityisen vastuuni työskennellessäni lasten ja nuorten tai erityistarpeita omaavien parissa.

3 Väärinkäytön käsitteleminen

Avoimuus ja rehellisyys ovat House of Helsinki Ry:n taloudellisen, sosiaalisen ja eettisen kestävyyden edellytyksiä. Osallistujat ovat sitoutuneet näihin eettisiin periaatteisiin, ja on tärkeää, että mahdollisiin väärinkäytöksiin puututaan nopeasti ja päättäväisesti.

Väärinkäytöstä ilmoittaminen on jokaisen House Of Helsinki ry:n toimintaan osallistuneen oikeus ja velvollisuus, eikä siitä saa aiheutua kielteisiä seurauksia ilmoittajalle.

 • Jos huomaan väärinkäytöksiä, ilmoitan siitä välittömästi ilmoituksen asianmukaisesta käsittelystä vastaavalle organisaatiolle.

 • Käytän HOH:n tarjoamia työkaluja vain organisaation periaatteiden mukaiseen toimintaan.

 • Osallistuessani HOH ry:n toimintaan en ilmaise sen eettisten periaatteiden vastaisia mielipiteitä.

Ottaa yhteyttä 

Jos sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia näiden kehittämiseksi, ota yhteyttä hallitukseen sähköpostitse. 
board@houseofhelsinki.fi 

bottom of page